Entorn

La Terra Alta, un territori i un entorn que convida a la seva descoberta.

La comarca de la Terra Alta es troba situada a la part més meridional de Catalunya, formant frontera amb Aragó, la comarca de la Terra Alta limita al nord i nord-est amb la Ribera d’Ebre, i al sud i sud-est amb el Baix Ebre, les fèrtils terres del curs final del riu. En contrast amb les pròsperes comarques que l’envolten, més aviat planes, aquest territori ofereix un panorama visiblement fragmentat i adust.
Hi conflueixen en ell tres nervadures que recorren i articulen l’espai natural i conformen la seva orografia: la serra de Pàndols, la de Cavalls i l’extrem nord-est dels Ports de Beseit. Aquestes alineacions muntanyoses, pertanyents a la serralada prelitoral catalana, presenten en cada cas unes formes pròpies, segons el material de què estiguin formades. Les de material calcari i conglomerats tenen una disposició rectilínia, són abruptes, encimbellades, amb cingles de difícil accés i fragmentades per congostos i barrancs. Les de material argilós tenen una disposició sinuosa, de lloms amples i arrodonits i colls suaus i allargats. Entre aquestes masses orogràfiques, les pluges i els cursos d’aigua, en lenta i constant erosió, han excavat conques de dejecció. Les principals són les dels rius Sec i Canaleta, per on les aigües aflueixen al Ebre